ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce

 

 

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce” jest realizowany od 01-04-2020r. do 30.09.2022r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Euro Innowacje sp. z o.o. (Partner Wiodący)
 2. Powiat Kołobrzeski (Partner)

Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K027/19

Całkowita wartość projektu: 2 521 050,70 zł.

Kwota dofinansowania z UE: 2 246 250,70 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach VIII Osi Priorytetowej Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu i Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu poprzez współpracę z pracodawcami i przedsiębiorcami oraz wdrożenie programów rozwojowych szkoły służących podniesieniu zdolności łącznie 200 uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację staży zawodowych, szkoleń specjalistycznych, programów wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy, doradztwo zawodowe, podniesienia kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia i studia podyplomowe oraz wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego do 30.09.2022r.

Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Doradztwo zawodowe i szkolenia w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
 • Stypendia naukowe w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
 • Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
 • Staże i praktyki zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
 • Doposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu
 • Doradztwo zawodowe i szkolenia w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
 • Staże i praktyki zawodowe w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
 • Studia podyplomowe i szkolenia w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
 • Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
 • Stypendia naukowe w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

 • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu
 • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia osoby

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo na stronie ; Dokumenty

Zał. 1   Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej.

Zał. 2  Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej.

Zał. 3  Indywidualny plan rozwoju.

Zał. 4  Karta oceny formalnej wniosku.

Zał. 5  Umowa przyznania pomocy stypendialnej.

Zał. 6  Równościowy Regulamin Rekrutacji

Zał. 7  Formularz rekrutacji – uczeń

Zał. 8  Formularz rekrutacji – nauczyciel

Zał. 9  Umowa uczestnictwa w projekcie.

OPIS PROJEKTU

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG